دبیرخانه بینش مطهر استان اردبیل http://bineshmotahhar-ardabil.mihanblog.com 2018-11-15T15:10:19+01:00 text/html 2013-11-07T13:48:38+01:00 bineshmotahhar-ardabil.mihanblog.com دبیرخانه بینش مطهر استان اردبیل برگزاری دوره بینش مطهر در دانشگاه محقق اردبیلی http://bineshmotahhar-ardabil.mihanblog.com/post/48 <div align="right"><b>دبیرخانه استانی بینش مطهر استان اردبیل با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی&nbsp; دوره آموزشی مطالعاتی سیر آثار شهید علامه مرتضی مطهری <br>(طرح بینش مطهر) را برگزار میکند.<br>علاقمندان جهت ثبت نام به دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی مراجعه نمایند.<br></b><div align="center"><br><img src="http://rodfile.ir/images/vc9m9x05rehmz6k6ejaj.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="534" hspace="2" vspace="2" width="555"><br></div></div> text/html 2013-10-31T05:48:29+01:00 bineshmotahhar-ardabil.mihanblog.com دبیرخانه بینش مطهر استان اردبیل آزادی اندیشه و بیان از منظر شهید مطهری با استناد به آثار ایشان «بخش دوم» http://bineshmotahhar-ardabil.mihanblog.com/post/46 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;" lang="FA"><font color="#cc9933">لیبرالیسم و آزادی عقیده</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt;" lang="FA">در تفکر لیبرالی هیچ کس بهتر از خود فرد نمی داند که چه چیز به نفع اوست و چه چیز به <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt;" lang="FA">ضررش.از قرن 17 به بعد با</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;تعابیری از اندیشه محوری،فردگرایی ملکی <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt;" lang="FA">(</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt;" dir="LTR">(fles noissessop</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">روبرو می شویم.</span> </span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt;" lang="FA">زندگی فرد به خود او تعلق دارد.این زندگی به <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt;" lang="FA">خدا یا دولت تعلق ندارد و می تواند با آن هرطور که مایل است رفتارکند </span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt;" lang="FA">و هر عقیده ای <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt;" lang="FA">را که خواست می پذیرد.اما اظهارات شهید مطهری در زمینه آزادی عقیده،درست نقطه <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt;" lang="FA">مقابل اندیشه</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt;" lang="FA"> لیبرالیستی است.آنجا که می فرمایند:«در راه واقعی برای سعادت بشر نباید <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt;" lang="FA">گفت عقیده یک انسان ولو آن عقیده </span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt;" lang="FA">برمبنای </span></font><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;" lang="FA"><font face="arial,helvetica,sans-serif">تفکر نباشد،آزاد است.... </font><br></span></p> text/html 2013-10-30T13:33:16+01:00 bineshmotahhar-ardabil.mihanblog.com دبیرخانه بینش مطهر استان اردبیل آزادی اندیشه و بیان از منظر شهید مطهری با استناد به آثار ایشان «بخش اول» http://bineshmotahhar-ardabil.mihanblog.com/post/45 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;" lang="FA"><strong><font color="#cc9933">&nbsp;</font></strong></span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;" lang="FA"><strong><font color="#cc9933">چکیده</font></strong>: </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;" lang="FA">هر موجود زنده ای که می خواهد راه رشد و تکامل را طی کند یکی از احتیاجاتش آزادی <br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;" lang="FA">است،انسان های آزادانسا</span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;" lang="FA">ن </span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;" lang="FA">هایی هستند که با موانعی که در جلوی رشد و تکاملشان هست <br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;" lang="FA">مبارزه می کنند. </span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;" lang="FA">اساسا از نظر استاد آزادی ابراز عقیده و بیان متکی به این است که فکر <br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;" lang="FA">خودمان را یعنی آنچه واقعاً به آن معتقد هستیم </span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;" lang="FA">بگوییم.در تفکر لیبرالیسم زندگی هر فرد به <br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;" lang="FA">خود او تعلق دارد و این زندگی به خدا یا دولت تعلق ندارد و فرد می تواند هر</span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;" lang="FA">عقیده ای که <br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;" lang="FA">خواست بپذیرد.در حالیکه در نظر استاد بر عکس لیبرالیسم آزادی هدف نیست یا</span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;" lang="FA">عالی</span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;" lang="FA"> </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;ترین هدف سیاسی </span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;" lang="FA">نیست که بشنود در هر شرایطی آن را محترم شمرد.از نظر استاد</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;" lang="FA"> اگر به مردم در مسائلی که باید در آن ها فکر کنند از </span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;" lang="FA">ترس اینکه مبادا اشتباه کنند به هر</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;" lang="FA"> طریقی آزادی فکریندهیم هرگز فکرشان در مسائل دینی رشدنکرده و پیش نمی </span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;" lang="FA">رود.استاد <br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;" lang="FA">شهید مطهری در طول زندگی پر خیر و برکت خود همواره تلاش کردند تا بشر مناسبی <br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;" lang="FA">برای نظرات و عقاید </span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;" lang="FA">مخالف ایجاد شود.اسلام به این دلیل باقی مانده که با شجاعت و با <br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;" lang="FA">صراحت با افکار مخالفمواجه شده است. «الرحمن،علم </span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;" lang="FA">القرآن خلق الانسان علمه البیان ...<br></span></p> text/html 2013-10-19T10:37:12+01:00 bineshmotahhar-ardabil.mihanblog.com دبیرخانه بینش مطهر استان اردبیل رتبه بندی استان ها بر اساس تعداد اندیشه جو http://bineshmotahhar-ardabil.mihanblog.com/post/41 <div align="center"><img src="http://rodfile.ir/images/8318uss2pzrft3o5d4yf.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" height="455" hspace="1" vspace="1" width="491"></div> text/html 2013-10-17T12:40:05+01:00 bineshmotahhar-ardabil.mihanblog.com دبیرخانه بینش مطهر استان اردبیل مذاکره؛ آری یا خیر؟؛ پاسخ دکتر هاشمی گلپایگانی در دانشگاه تهران http://bineshmotahhar-ardabil.mihanblog.com/post/39 <font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; ">روز سه شنبه، 16 مهر 1392 در یکی از جلسات درس دکتر هاشمی گلپایگانی در دانشگاه تهران با</span></font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font><div><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; ">&nbsp;موضوع " خدا در زندگی انسان"،بحث مذاکره با آمریکا در قالب سوالی توسط یکی از حاضرین&nbsp;</span></font></div><div><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><br></span></font></div><div><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; ">جلسه مطرح گردید. ایشان در پاسخ، مواردی را به قرار زیر ایراد نمودند:</span>&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font><span style="font-size: small;">"یک سؤال جدی مطرح است و آن اینکه چرا تاکنون با آمریکا مذاکره نمی کردیم و الان چه شده است</span></div><div><span style="font-size: small;"><br></span></div><div><span style="font-size: small;">&nbsp;که داریم پای میز مذاکره می رویم؟</span><span style="font-size: small;">&nbsp;هدف آمریکا و غرب این است که به همه کشورهایی که&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: small;"><br></span></div><div><span style="font-size: small;">می خواهند جلو آمریکا بایستند، بگوید:</span><font size="2"><br><br><br><br></font> </div></div> text/html 2013-09-21T12:28:28+01:00 bineshmotahhar-ardabil.mihanblog.com دبیرخانه بینش مطهر استان اردبیل کلیپ زندگی نامه شهید مطهری1«بخش چهارم» http://bineshmotahhar-ardabil.mihanblog.com/post/38 <div align="center"><font color="#993300" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">کلیپ در ادامه مطلب</font><br><br><img class="shrinkToFit decoded" alt="http://bi-neshan.ir/wp-content/uploads/2012/04/Shahid-Motahhari-2.jpg" src="http://bi-neshan.ir/wp-content/uploads/2012/04/Shahid-Motahhari-2.jpg" height="436" width="623"><br></div> text/html 2013-09-19T10:54:20+01:00 bineshmotahhar-ardabil.mihanblog.com دبیرخانه بینش مطهر استان اردبیل کلیپ شهید مطهری1«بخش سوم» http://bineshmotahhar-ardabil.mihanblog.com/post/37 <div align="center"><font color="#993300" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">کلیپ در ادامه مطلب</font><br><br><img class="decoded" alt="http://www.yazdrasa.ir/wp-content/uploads/2013/05/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C.jpg" src="http://www.yazdrasa.ir/wp-content/uploads/2013/05/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C.jpg" height="301" width="423"><br></div> text/html 2013-09-18T07:09:26+01:00 bineshmotahhar-ardabil.mihanblog.com دبیرخانه بینش مطهر استان اردبیل معرفی نرم افزار مجموعه آثار استاد شهید مطهری (ره) http://bineshmotahhar-ardabil.mihanblog.com/post/32 <p align="center"> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:DocumentProperties> <o:Version>14.00</o:Version> </o:DocumentProperties> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center">نرم افزار مجموعه آثار استاد شهید مطهری (ره) به سفارش انتشارات صدرا عنوان مرکز چاپ ونشر </p></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">آثار شهید مطهری (ره)<span dir="LTR"></span>و با هدف گردآوری کلیه تألیفات و مقالات این شهید بزرگوار به زبان روز</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"> و عرضه آن در سراسر دنیا تولید شده است<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span>این نرم افزار شامل سه بخش نمایش،جستجو&nbsp; و قرآن</p></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center">می باشد.در بخش نمایش کتاب ها و مقالاتی که در طول دهه های<span dir="LTR"></span>گذشته از این استاد منتشر شده </p></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">و همچنین قریب به یکصد جلد از کلیهتألیفات این استاد شهید که به همت انتشارات صدرا</font>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span dir="LTR"></span></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">با نگارش جدیددر قالب 27 جلد کتاب جمع آوری شده است موجود میباشد...</font></font><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span></span></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><br><img alt="" src="http://upload7.ir/images/77122259410848025569.jpg" align="bottom" border="0" height="280" hspace="0" vspace="0" width="282"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR"> </span></font></p><p align="center"> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> </p> text/html 2013-09-17T12:52:26+01:00 bineshmotahhar-ardabil.mihanblog.com دبیرخانه بینش مطهر استان اردبیل کلیپ زندگینامه شهیدمطهری1«بخش دوم» http://bineshmotahhar-ardabil.mihanblog.com/post/30 <div align="center"><font color="#993300" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;کلیپ در ادامه مطلب</font><br><br><img class="decoded" alt="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/2/11/1058423_443.jpg" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/2/11/1058423_443.jpg" height="322" width="431"><br></div> text/html 2013-09-14T10:36:00+01:00 bineshmotahhar-ardabil.mihanblog.com دبیرخانه بینش مطهر استان اردبیل کلیپ زندگینامه شهید مطری1«بخش اول» http://bineshmotahhar-ardabil.mihanblog.com/post/28 <div align="center"><font color="#993300"><b>کلیپ در ادامه مطلب<br><br></b></font><img class="shrinkToFit decoded" alt="http://www.heydarekarrar.com/uploads/2012/04/shahid_motahhari_by_shiaphoto.jpg" src="http://www.heydarekarrar.com/uploads/2012/04/shahid_motahhari_by_shiaphoto.jpg" height="371" width="497"><br></div> text/html 2013-09-08T13:27:01+01:00 bineshmotahhar-ardabil.mihanblog.com دبیرخانه بینش مطهر استان اردبیل نهضت آزادی بخش اسلام1«بخش دوم» http://bineshmotahhar-ardabil.mihanblog.com/post/24 <p style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="FA"><a href="http://mihanblog.com/fa/bookview.html?BookId=426&amp;BookArticleID=130930"><span style="COLOR: #669cb6"><font color="#996633"><b>اشتباه جهان امروز</b></font><br></span></a></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir="ltr"><!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></span></p> <p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><span style="line-height: 115%; font-size: 8.5pt;" dir="rtl" lang="FA"><font size="2">جهان امروز از طرفی ارزش انسان را پایین می آورد، اعتقاد به خدا و ایمان به خدا را كه پایه ی <br></font></span></font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="line-height: 115%; font-size: 8.5pt;" dir="rtl" lang="FA"><font size="2">اصلی آزادی است متزلزل می كند، ایمان انسان را به خود انسان هم به عنوان یك موجود</font></span></font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="line-height: 115%; font-size: 8.5pt;" dir="rtl" lang="FA"><font size="2"> شریف و ماوراءالطبیعی، موجودی كه مصداق نَفَخْتُ فیهِ مِنْ روحی</font><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/23/atrty/1378645227/avrvy/1080551/key/b326fa8608b5fb1c36aea70af5b43f5f#_edn1"><span style="COLOR: blue"></span></a><font size="2"> است انكار می كند، اِنّی <br></font></span></font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="line-height: 115%; font-size: 8.5pt;" dir="rtl" lang="FA"><font size="2">جاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلیفَةً</font><font size="2">را انكار می كند، وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنی ادَمَ</font><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/23/atrty/1378645227/avrvy/1080551/key/b326fa8608b5fb1c36aea70af5b43f5f#_edn3"><span style="COLOR: blue"></span></a><font size="2"> را انكار می كند، اِنّا عَرَضْنَا الْاَمانَةَ <br></font></span></font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="line-height: 115%; font-size: 8.5pt;" dir="rtl" lang="FA"><font size="2">عَلَی السَّمواتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْجِبالِ</font><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/23/atrty/1378645227/avrvy/1080551/key/b326fa8608b5fb1c36aea70af5b43f5f#_edn4"><span style="COLOR: blue"></span></a><font size="2"> را انكار می كند....</font></span></font></p> text/html 2013-09-08T12:52:12+01:00 bineshmotahhar-ardabil.mihanblog.com دبیرخانه بینش مطهر استان اردبیل نهضت آزادی بخش اسلام 1«بخش اول» http://bineshmotahhar-ardabil.mihanblog.com/post/23 <div class="PAR"><span class="Feuilleton"> <div class="PAR"><span class="Feuilleton"> <div class="PAR"><span class="Feuilleton"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:DocumentProperties> <o:Version>14.00</o:Version> </o:DocumentProperties> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><span class="Feuilleton"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">&nbsp;</span></b></p><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></b><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">این سخنرانی در 17مهرماه 1348در حسینیه ی ارشاد ایراد شده است </font><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>[1]</span></font></p><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></b><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین باری الخلائق اجمعین و الصلوة و السلام علی عبدالله و رسوله و حبیبه و صفیه وحافظ سرّه </font><font size="2"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">و مبلّغ و رسالاته سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد صلی الله علیه وآله وعلی اله الطیبین الطاهرین المعصومین <br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">اعوذ بالله من الشیطان الرجیم:یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ اَلْأَغْلالَ اَلَّتِی كانَتْ عَلَیْهِم [1]..</font><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">..</font></b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span><span class="Feuilleton"><span class="Feuilleton"> </span></span></p></span></span></div></span></div></span></div> text/html 2013-09-08T11:30:30+01:00 bineshmotahhar-ardabil.mihanblog.com دبیرخانه بینش مطهر استان اردبیل ضرورت آزادی «بخش سوم» http://bineshmotahhar-ardabil.mihanblog.com/post/22 <span id="C3001_LblContent" class="Text" style="font-size:12px;"><h3><font color="#996633">فطرت عاشقانه </font></h3> <p><b>انسان دارای فطرتی علم جو است و به همین سبب در پی کشف حقیقت خود و ادراک و شهود خویشتن خویش است و در این راه درمی یابد که ورای جسم مادی او واقعیتی دیگر نهفته است که او را از حوزه طبیعت مادی خارج می کند و سپس نتیجه می گیرد که آن حقیقت غیرمادی، لوازم و احکامی غیر از موجودیت مادی او دارد. یعنی، علاوه بر ظاهر، باطن و معنویتی نیز هست که درک آن بستگی تنگاتنگی با میزان علم و آگاهی او دارد.... </b><br></p></span> text/html 2013-09-08T11:28:30+01:00 bineshmotahhar-ardabil.mihanblog.com دبیرخانه بینش مطهر استان اردبیل ضرورت آزادی «بخش دوم» http://bineshmotahhar-ardabil.mihanblog.com/post/21 <font face="courier new,courier,monospace"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span id="C3001_LblContent" class="Text" style="font-size:12px;"><font color="#996633">مبحث فطرت از دیدگاه امام خمینی(س)</font><br><br>اندیشمندان و متفکران بزرگ اسلامی نکات و دقایق بسیاری در مورد فطرت بیان کرده اند که در این میان می توان از امام خمینی(س) یاد کرد. ایشان در کتابهای عرفانی خود از جمله شرح حدیث جنود عقل و جهل و چهل حدیث و همچنین در نامه های عرفانی که نگاشته اند به بررسی فطرت پرداخته اند...</span></font> </b></font> text/html 2013-09-08T11:23:59+01:00 bineshmotahhar-ardabil.mihanblog.com دبیرخانه بینش مطهر استان اردبیل ضرورت آزادی «بخش اول» http://bineshmotahhar-ardabil.mihanblog.com/post/20 <font size="2"><b><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span id="C3031_LblContent" class="Text2"><font color="#996633">فلسفه آزادی از دیدگاه اسلام</font><br><br>هدف از این پژوهش، بررسی فلسفه آزادی از دیدگاه اسلام است. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل بر هشت بخش است....</span></font></b></font>